'

KRUISWEG

 

Voorbereiding:  

 

In Jezus Christus is Gods Zoon mens geworden. Hij heeft in alles ons bestaan gedeeld, behalve in de zonde.

Als onze medemens heeft Hij geleden. Het lijden dat de mensen Hem aandeden, heeft Hij aanvaard. Hij, die niet zondigde, heeft al onze schulden op Zich genomen. Door Zijn leven en Zijn lijden heeft Hij ons verzoend met God, Zijn Vader. De kruisweg is een weg naar de Vader in de hemel.

 

Laat  ons  samen  bidden:  

Heer, onze God, zend ons Uw heilige Geest, om ons te verlichten en om ons ontvankelijk te maken, voor wat Jezus,
Uw Zoon, 
voor ons heeft gedaan. Laat ons opzien naar Hem, die  aan het kruis werd omhooggeheven, tot heil en behoud van wie in Hem geloven. Schenk ons de kracht om ons kruis op te nemen en Jezus Christus te volgen.  Amen.

 

Naast het kruis met schreiend' ogen

stond de Moeder diep bewogen,

daar haar Zoon te sterven hing. 

 

Eerste  Statie:

Jezus  wordt  ter  dood  veroordeeld.

         Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

         Omdat Gij door Uw  heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

In de Hof van Olijven bad Jezus: "Niet Mijn wil, maar Uw Wil geschiede." De Heer is bereid om in  alles de Wil van de Vader te aanvaarden: ook het onrechtvaardige doodvonnis van Pontius Pilatus. Hij mag en wil deze kelk niet aan Zich laten voorbijgaan. Zo groot was de liefde van de Vader voor ons mensen, dat Hij Zijn eigen Zoon voor ons heeft willen prijsgeven.

Laat  ons  samen  bidden:

Liefdevolle Vader, mogen wij verstaan en met heel ons hart geloven, dat Gij liefde zijt. Wanneer Uw liefde schuilgaat achter pijn en vernedering, sterk ons dan om te kunnen blijven vertrouwen: "Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel".

         Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

         O God, wees ons zondaars genadig.

 

O, hoe groot was hare smarte,

toen haar door het moederharte

't scherpe zwaard der droefheid ging.

 

Tweede  Statie: 

Jezus  neemt  het  kruis  op  zijn  schouders.

         Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. 

         Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"De Mensenzoon is gekomen om Zijn leven te geven als losprijs voor velen". Jezus aanvaardt het kruis in onze plaats. Het kruis is de zware last van onze zonden. Onze zonden ontheiligen Gods naam. Door het kruis aan te nemen wordt de Naam van de Vader geheiligd.

Laat  ons  samen  bidden:

Heilige God, schenk ons de moed om Jezus na te volgen en ons kruis op te nemen uit liefde voor U. Mogen ook wij het leed dat ons overkomt of dat ons wordt aangedaan, geduldig aanvaarden. Vergeef ons onze zonden. Help ons om zó te leven, dat " Uw Naam worde geheiligd".

          Ontferm  U  over  ons, o Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

O, hoe droef hoe vol van rouwe

was die zegenrijke Vrouwe

Moeder van Gods een'gen Zoon.

 

Derde  Statie:

Jezus  valt  voor  de  eerste  maal  onder  het  kruis.

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt en Ik zal U verkwikken". Zo zwaar is Jezus belast en beladen door zijn kruis, dat Hij eronder neervalt. Een ogenblik maar, want Hij  staat weer op  en gaat verder. Hij vertrouwt op Zijn Vader, dat Die Hem helpen zal om het kruis ten einde toe te kunnen dragen.

Laat  ons  samen  bidden:

Almachtige God, Gij kent onze zwakheid en onze angst voor het lijden. Wanneer  onrecht en geweld een ogenblik de overhand krijgen, geven wij de moed op. Dan moeten ook wij weer opstaan en onze lijdensweg verder gaan: weerloos tegen de heerschappij van het kwaad. Geloof, hoop en liefde moeten ons daarbij helpen: "Geef ons dan kracht naar kruis".

          Ontferm  U  over  ons, o Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Ach, hoe streed zij, ach hoe kreet zij

en wat folteringen leed zij

bij 't aanschouwen van die hoon.

 

Vierde  Statie: 

Jezus  ontmoet  Ziin  bedroefde  Moeder. 

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Lang geleden sprak Simeon een zegen over hen uit en zei:

"Dit Kind is bestemd tot val of opstanding voor velen. En ook Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord".

Moeder Maria zal met Haar Zoon tot het einde toe meegaan en ook het kruis met Hem delen. De Moeder staat Haar Zoon bij, samen met de hemelse Vader. Zij is de Dochter van de Vader en de Bruid van de heilig Geest.

 

Laat  ons  samen  bidden:  

God, onze Vader, wij danken U, omdat Gij Moeder Maria aan Uw Zoon Jezus hebt gegeven, om Hem geheel en al toegewijd bij te staan. Help ons om ook zo met elkaar om te gaan, in leven en sterven, elkaar te verdragen en te bemoedigen. Om met hart en ziel te beantwoorden aan Uw heilige Wil, die het beste met ons voorheeft. "Heilige Maria, Moeder van Smarten, bid voor ons". 

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Wie, die hier niet schreien zoude,

die het grievend leed aanschouwde,

dat Maria's ziel verscheurt.

  

Vijfde  Statie: 

Simon  van  Cyrene  helpt  Jezus  Zijn  kruis  dagen.

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"Wie Mijn volgeling wil zijn, neme zijn kruis op en volge Mij". Simon van Cyrene wordt gedwongen om Jezus Zijn kruis te helpen dragen. Hij begrijpt er eerst niets van, maar al doende ervaart hij een innige verbondenheid met de Heer en Zijn kruis.

 

Laat  ons  samen  bidden:  

Barmhartige God, het leven dwingt ons om andere mensen hun kruis te helpen dragen. Geef, dat ook wij al doende leren ervaren, dat dit een bijzondere genade is, die ons met U en elkaar verbindt. Leer ons met Jezus en met elkaar samen het kruis te dragen, U ter ere en elkaar tot heil en zegen. 

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Wie kan zonder mee te wenen,

Christus' Moeder horen stenen,

daar Zij met Haar Zoon hier treurt. 

 

Zesde  Statie: 

Veronica  droogt  het  aangericht  van  Jezus  af.

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"Ziet de Mens, de Man van smarten". In volkomen trouw aan Gods heilige Wil draagt Hij Zijn kruis. Toch ziet ook Hij uit naar menselijke steun. Hij aanvaardt ze graag van Veronica. Haar  hulpeloos  maar hartelijk gebaar doorbreekt een ogenblik Zijn eenzaamheid.

 

Laat  ons  samen  bidden:  

God van Liefde, help ons bewogen te zijn met het leed van onze medemensen. Wanneer wij ons daarbij onmachtig voelen, mogen wij dan de moed hebben elkaar nabij te blijven en voor eenzaamheid te bewaren. "Waar twee of drie tezamen zijn, ben Ik in hun midden", zegt de Heer. 

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Voor de zonden van de Zijnen,

zag Zij Jezus zo in pijnen

en in wrede geselstraf.

  

Zevende  Statie: 

Jezus  valt  voor  de  tweede  maal  onder  het  kruis.

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"Hij draagt onze kwalen en torst onze smarten".

Uit Zijn val, voor de tweede maal, richt Hij zich toch weer op. Talloze mensen heeft Hij opgericht: lammen, zieken, en  zelfs doden. Hij deed moedeloze en zwakke mensen opstaan uit wanhoop en zonde. Met vallen en opstaan gaat Jezus Zijn kruisweg.

 

Laat  ons  samen  bidden:  

Barmhartige God, wil ons telkens weer oprichten, als wij vallen. Versterk in ons het vertrouwen, dat Gij ons niet terneer laat liggen. Laat ons niet alleen, als wij geslagen zijn en vernederd. Leer ons vol vertrouwen naar U op te zien.

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Zij zag Hare Zoon zo lijden,

heel alleen de doodskamp strijden,

tot Hij Zijne geest hergaf.

  

Achtste  Statie:

Jezus  vermaant  de  wenende  vrouwen. 

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"Weent niet over Mij, maar weent over Uzelf en over Uw kinderen". Ondanks eigen pijn en smart kan Jezus bekommerd zijn om anderen. Ook in dit donkere uur blijft Hij vertrouwen op Zijn Vader. Dit vertrouwen houdt Zijn hart open voor de medemens.

 

Laat  ons  samen  bidden:   

Grote en sterke God, Gij weet, hoe eigen pijn ons hart kan sluiten voor de nood van anderen. Schenk ons bij leed en tegenslag de moed om hart en ogen open te houden voor de lijdende medemens. Overtuig ons, dat hulp aan anderen eigen leed verlicht en vertroost.

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Ach dat ik de pijn gevoelde,

die Uw lieve Zoon doorwoelde,

toen Hij stervend voor mij streed.

  

Negende  Statie:

Jezus  valt  voor  de  derde  maal  onder  het  kruis. 

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Wanneer het tot ons doordringt, dat Jezus uitgeput neervalt, komt een gevoel van onmacht over ons. Jezus Christus, naar Wie wij opzien, deelt tot in het uiterste in menselijke uitputting en vernedering. Toch kan Hij uit de diepste machteloosheid weer opstaan.

 

Laat  ons  samen  bidden:

Heer, onze God, help ons door beproeving en lijden heen ten einde toe te kunnen doorgaan. Versterk onze onmacht om wat onmogelijk lijkt toch te kunnen doorstaan, in navolging van Jezus Christus. Want "bij God is niets onmogelijk".

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Laat mij al mijn levensdagen

over Jezus' lijden klagen,

delen in Zijn bittere smart.

  

Tiende  Statie:

Jezus  wordt  van  Zijn  klederen  beroofd. 

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Men ontnam de misdadiger zijn kleren om hem van elk zelfgevoel, van elk restje menswaardigheid te beroven.

Jezus, de meest menselijke mens, ondergaat gelaten deze mensonwaardige behandeling. "Hij is een worm, geen mens meer".

 

Laat  ons  samen  bidden:

Almachtige God, help ons  om mensen in uiterste nood op menswaardige wijze te omringen en bij te staan. Wilt Gij zelf  in alle nood "met ons zijn en ons bewaren". Laat ons waardevol blijven in Uw ogen. 

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Met U onder het kruis te wenen,

met Uw rouwe mij verenen,

dat verlangt mijn zuchtend hart.

  

Elfde  Statie:

Jezus  wordt  aan  het  kruis  genageld.

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"Wanneer Ik omhooggeheven zal zijn, zal ik allen tot Mij trekken". Ontzetting maakt zich van ons meester, nu de beulen spijkers drijven door Jezus' handen en voeten. De kruisiging was wel de meest onmenselijke doodstraf. Om alles wat mensen elkaar kunnen aandoen, moest Jezus dit alles wel lijden, hard en meedogenloos.

 

Laat  ons  samen  bidden:

Liefdevolle  God,   laat  ons begrijpen, dat het zuivere Liefde was, die Jezus tot het uiterste lijden bracht. Geef, dat ook onze liefde tot offer en pijn bereid is. Maak ons geduldig bij eigen leed en liefdevol bij het leed van anderen. Laat Jezus ons tot Zich trekken. 

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Maagd der Maagden, nooit volprezen,

wil voor mij niet bitter wezen,

laat mij treuren aan Uw zij.

  

Twaalfde  Statie:

Jezus  sterft  aan  het  kruis.

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"Niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden". Velen hebben Zijn overgave niet begrepen: "Zijt Gij niet de Messias? Redt dan Uzelf en redt ons".

Zij begrijpen niet dat Jezus Zijn leven teruggeeft aan Zijn Vader en voor ons het leven redt. Met Zijn laatste krachten richt Jezus zich tot de Vader: 

"Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest". Jezus buigt Zijn hoofd en sterft.

 

Laat  ons  samen  bidden:

God, onze Schepper en Vader, van U ontvingen wij het leven, in Uw handen ligt heel ons bestaan. Laat ons in leven en sterven verbonden zijn met Uw Zoon, Jezus Christus.

Mogen wij in ons leven zozeer Uw heilige Wil vervullen, dat ook onze laatste krachten gericht zijn op U. Redt ons uit de dood tot het eeuwige leven. 

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Maak dat ik in 't hart mag dragen

Christus' dood en kroon en slagen,

laat mij sterven zoals Hij.

  

Dertiende  Statie:

Jezus  wordt  van  het  kruis  afgenomen.

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Jezus’ lichaam rust in de schoot van Zijn Moeder. Hijzelf rust in de schoot van God. Daarmee is nu  volmaakte rust over Hem gekomen. God heeft het laatste woord en dat zal een oppermachtig woord zijn.

 

Laat  ons  samen  bidden:

Almachtige Vader, wil bij ons de onrust om ons zondig bestaan wegnemen. Mogen ook wij ons uiteindelijk geborgen weten bij Maria, Jezus’ Moeder en ook onze Moeder en door Haar bij U. Mogen wij eenmaal "rusten in vrede".

"Moge ook ons het eeuwige Licht verlichten".

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer,  ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Laat mij, in Zijn kruis verslonden,

laat Zijn wonden mij doorwonden,

om de Liefde van Uw Zoon.

  

Veertiende  Statie:

Jezus  wordt  in  het  graf  gelegd.

          Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

          Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

"God is geen God van doden, maar van levenden".

Mensenhanden leggen Jezus’ lichaam in een graf, uitgehouwen in de rots, met een steen verzegeld, door soldaten bewaakt. Nooit meer zal men nog van Jezus horen. Maar God is sterker dan de mensen. De Goede Vrijdag krijgt een vervolg met Pasen. De Heer zal opstaan uit het graf.

 

Laat  ons  samen  bidden:

Heer, God van levenden, Uw  Zoon  Jezus heeft ons laten zien, hoezeer Gij  van ons houdt. Schenk ons de blijde overtuiging, dat Jezus door Zijn kruis de wereld verlost heeft. Schenk ons een groot geloof in de Verrijzenis van de Heer. Ook daarin is Hij ons allen voorgegaan. Geef ons volharding in het geloof in het eeuwige leven. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen.

 

          Ontferm  U  over  ons, o  Heer, ontferm  U  over  ons.

          O God, wees ons zondaars genadig.

 

Christus slaat het uur van scheiden,

moog' Uw Moeder mij dan leiden

tot de palm en zegeprijs.

  

Besluit:

 

Wij hebben het lijden en sterven van Jezus Christus overwogen. Zijn laatste tocht was onmen­selijk zwaar.

Duisternis viel over de aarde. Maar in het licht van de Paasmorgen wordt de steen weggerold.

Goede God, moge deze kruisweg, waarop wij Jezus zijn gevolgd, ons helpen om te komen tot U, Vader, die met Jezus Christus, Uw Zoon, en met de Heilige Geest in heerlijkheid leeft, in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

Als mijn lichaam eens zal sterven,

doe mijn ziel de glorie erven

van het hemels paradijs.

Amen.

 

Bidden wij tot slot, om de volle aflaat te verdienen         
(voor onszelf of voor een dierbare overledene)

tot intentie van onze heilige Vader de Paus:

 

Onze Vader……..

               

Wees gegroet……..

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen.   

Amen.

 

 

 

 

'

Maak jouw eigen website met JouwWeb