INFORMATIE over het wonderbaar Kruis en de Broederschap van het H. Kruis.

 

    In de Sint Martinuskerk te Wyck wordt een kunstwerk bewaard, dat uniek mag heten in ons land en zelfs in heel West-Europa. Het is echter ook om zijn godsdienstige waarde van uitzon­derlijke betekenis omdat het al zes eeuwen het onderwerp is van een bijzondere devotie voor de Maastrichtenaren en vereerders uit andere landen: het z.g. wonderbare beeld van de "Zwarte Christus uit de noot".

Aan de geschiedenis van dit beeld is een boekje gewijd,vooral met de bedoeling om deze oude godsvrucht levendig te houden en daardoor velen de weg te wijzen naar "de genade en de menslievendheid van God, onze Verlosser".

De Broederschap van het H. Kruis.

De Broederschap werd opgericht op 11 september 1813 ter bevordering van de verering van het H. Kruis te Wyck. De Broederschap is een biddende vereniging die haar spiritualiteit vindt in het geregeld bijwonen van de Eucharistievieringen. Daarnaast wordt om 18.30 uur op de  Eerste Vrijdag van de maand de kruisweg gebeden welke gevolgd wordt door een gezongen H. Mis in de Sint Martinuskerk van Wyck. De leden van de Broederschap verplichten zich om elke vrijdag te bidden: vijf maal het OnzeVader, vijf maal het Weesgegroet en vijf maal het Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en daarbij de wonden van Christus in de overweging te betrekken.

De Broederschap van het H. Kruis met dragersgilde en H. Kruis tracht de devotie tot de  "Zwarte Christus van Wyck" te stimuleren door deel te nemen aan processies in Maastricht en directe omgeving. Tweemaal per jaar wordt in de Sint Martinuskerk te Wyck een plechtigheid gehouden voor de leden van de Broederschap, namelijk op Palmzondag en op het Feest van Kruisverheffing.

Vanaf 1814 organiseert de Broederschap elk jaar een voetprocessie naar Scherpenheuvel. De deelnemers gaan biddend op weg en bezoeken onderweg kerken om telkens twee staties van de Kruisweg te bidden. Op de tweede dag van de voetprocessie wordt een busbedevaart voor één dag gehouden.

Behalve lid zijn van de Broederschap van het H. Kruis bestaat ook de mogelijkheid om Broedermeester (man of vrouw) te worden. Na een periode van een half jaar waarin wordt gekeken of U aan de gestelde voorwaarden voldoet en trouw de diensten bijwoont, ontvangt Pastoor A.M. Tardier C.O. U voor een persoonlijk gesprek, waarna hij beslist of U voor Broedermeester in aanmerking komt. Daarna volgt de installatie. Dit geldt dan voor leden die iets meer willen doen om de devotie tot de Zwarte Christus uit te dragen. Bijvoorbeeld door het beeld van de Zwarte Christus te begeleiden tijdens processies, de mantel te dragen tijdens de maandelijkse kruisweg op Eerste Vrijdag en te proberen andere mensen te stimuleren om lid te worden van de Broederschap enz. enz.

Lid worden en opgenomen worden als Broedermeester, meld U aan bij Dhr, Tardier, pastoor van de St. Martinuskerk of aan een van de Broedermeesters die Uw aanvraag aanmeld. 

Lidmaatschap van de Broederschap van het H. Kruis.

De contributie bedraagt  7,50 euro per jaar voor het hele gezin.

Tweemaal per jaar ontvangt U de Nieuwsbrief met activiteiten enz.
Op iedere Eerste Vrijdag van de maand wordt de H. Mis opgedragen voor de levende en overleden leden van de Broederschap, terwijl op Palmzondag en het Feest van Kruis-verheffing een Plechtige H. Mis wordt opgedragen voor de Broederschap. Wij verwachten dat zoveel mogelijk leden aan deze Eucharistievieringen zullen deelnemen.

 

Inschrijving is mogelijk door storting van 7,50 euro op;

rekening: NL51 SNSB 0859.9675.81 van de SNS-Bank
t.n.v.Broederschap H.Kruis,
Oranjeplein 46 E,
6224 KL Maastricht.
Nederland 

Graag vermelden: nieuw lid, naam, adres en woonplaats.

 

 --------------------

 

WIE KOMT ONZE GELEDEREN VERSTERKEN?

Daar ons ledenbestand slinkt door het overlijden van (veelal) oudere mensen, zouden wij U willen vragen eens te bezien of er in Uw familie- vrienden- of kennissenkring mensen zijn, die lid willen worden van onze Broederschap van het H.Kruis te Wijck-Maastricht.

Er wordt ieder eerste vrijdag van de maand een H.Mis gelezen tot intentie van de levende en overleden leden van onze Broederschap.

Deze begint om 19:00 uur. Hieraan voorafgaand wordt om 18:30 uur de Kruisweg gebeden.

Drie Broedermeesters dragen het Kruis en twee flambouwen, terwijl een vierde Broedermeester(es) de Kruisweg voor- bidt.

Twee Broedermeesters fungeren als acoliet en een derde leest het Epistel voor, terwijl ook de collecte door een Broedermeester wordt verzorgd.

Allen dragen hierbij uiteraard de mantel voor de Broedermeesters.

Broedermeesters zijn leden van de Broederschap die als taak hebben de devotie tot de zwarte Christus uit te dragen.

Zij nemen deel aan diverse processies in Wyck en andere parochies en eventueel in andere plaatsen (op aanvraag).

Behalve de H.Mis op de twaalf eerste vrijdagen vieren wij nog een plechtige Hoogmis op Palmzondag en met het Feest van Kruisverheffing.

Als lid wordt U bij al deze plechtigheden uitgenodigd.

Voelt U iets voor het lidmaatschap, dan kunt U zich melden bij de secretaris/penningmeester:

Mw. C. Braun,

Oranjeplein 46-E, 

6224 KL  Maastricht.

Tel. 0031(0)43-3625572

U BENT VAN HARTE WELKOM!

-----------------------------------------

UITSTELLING VAN HET H.SACRAMENT OP EERSTE VRIJDAG

Iedere eerste vrijdag van de maand is er gelegenheid tot aanbidding van het H.Sacrament van 12:00 tot 18:00 uur.

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien mensen (leden van de Broederschap, parochianen, stadsgenoten enz.) van deze gelegenheid gebruik maken om, zover hun tijd dit toelaat, even te komen bidden bij het H.Sacrament om God de eer te geven die Hem toekomt, maar ook om te bidden voor onze eigen zorgen en moeilijkheden.

En wie heeft die niet?

U bent van harte uitgenodigd.

 

XXXXXXXXXXXX

 

GEBED TOT DE ZWARTE CHRISTUS VAN WYCK

Heer Jezus Christus, Zoon van God, die in Uw ondoorgrondelijke liefde voor de hemelse Vader en uit mateloze liefde voor ons zijt mens geworden en Uzelf op het altaar van het kruis als slachtoffer hebt opgedragen om de on- geschonden eer van Uw Vader te herstellen en de zonden van de mensen uit  te boeten, wij knielen met diepe eerbied en dankbaarheid neer voor deze beeltenis van het Heilig Kruis om U te aanbidden, omdat Gij door Uw lijden en doden de wereld hebt verlost. 
Duizenden hebben U vereerd in deze afbeelding van Uw gekruisigd Lichaam en Gij hebt de liefde van Uw Goddelijk Hart vol ontferming over hen uitgestort. 

Zij hebben er de genade van een oprech te bekering gevonden en vaak vonden zij er hulp in hun noden naar ziel en lichaam.
Wij vertrouwen dat Gij ook aan ons, die dit Heilig Kruis vereren, een oprecht berouw zult schenken over onze zonden, een
steeds groeiende liefde voor U en Uw kerk en dat Gij U wilt verwaardigen ons ook te helpen in de nood waarin wij thans verkeren.
Dat vragen wij U door de voorspraak van Uw Heilige Moeder Maria, die Gij op het kruis ons allen tot Moeder hebt geschonken. AMEN.

 XXXXXXXXXXXX